• Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho điểm \(I\left( {2;3; - 2} \right)\) và mặt phẳng \(\left( P \right):x - 2y - 2{\rm{z}} - 9 = 0\). Phương trình của mặt cầu (S) là \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} + {\left( {z + 2} \right)^2} = 9\). Viết phương trình của mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S) ?

  • A. \(x - 2y - 2z + 9 = 0\)
  • B. \(x - 2y + 2z + 9 = 0\)
  • C. \(x + 2y - 2z + 9 = 0\)
  • D. \(x - 2y - 2z - 9 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC