• Câu hỏi:

  Trong hai hàm số \(f(x) = 4x + \sin 4x\) và \(g(x) = {x^2}\tan x + x\)Hàm số nào đồng biến trên tập xác định?

  • A. f(x) và g(x)
  • B. f(x)
  • C. g(x)
  • D. Không phải hai hàm số trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC