AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong công thức tính lực đẩy Ác-si-mét F = d.V. Các đại lượng d và V là gì?

  A.

  d là trọng lượng riêng của vật, V là thể tích của vật.

  B.

  Một câu trả lời khác.

  C.

  d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của vật.

  D.

  d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

   Đáp

  • A. d là trọng lượng riêng của vật, V là thể tích của vật.
  • B. Một câu trả lời khác.
  • C. d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của vật.
  • D. d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(F_{A}\)  = d . V

  Trong đó:

  \(F_{A}\): Lực đẩy Acsimét (N)

  d: Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m2)

  V: Thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>