YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các nội dung của quyền dân tộc tự quyết thì nội dung nào được coi là cơ bản nhất, tiên quyết nhất?

  • A. Tự quyết về chính trị
  • B. Tự quyết về văn hoá
  • C. Tự quyết về kinh tế
  • D. Tự quyết về lãnh thổ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA