• Câu hỏi:

  Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10-1930 là: 

  • A. Phương hướng chiến lược của cách mạng.
  • B. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.
  • C. Vai trò lãnh đạo cách mạng.
  • D. Phương pháp cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC