YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp Luật đại cương - Chương 2

90 phút 35 câu 0 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi (35 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 96896

  Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam:

  • A. Do nhân dân bầu
  • B. Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước
  • C. Do Chủ tịch nước giới thiệu
  • D. Do Chính phủ bầu
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 96897

  Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong HTPL Việt Nam:

  • A. Pháp lệnh
  • B. Luật
  • C. Hiến pháp
  • D. Nghị quyết
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 96898

  Trong Tuyên ngôn ĐCS của C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “Pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành luật, cái ý chí mà nội dung là do các điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định”. Đại từ nhân xưng “các ông” trong câu nói trên muốn chỉ ai?:

  • A. Các nhà làm luật
  • B. Quốc hội, nghị viện
  • C. Nhà nước, giai cấp thống trị
  • D. Chính phủ
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 96899

   Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua mấy kiểu pháp luật?

  • A. 2 kiểu pháp luật
  • B. 3 kiểu pháp luật
  • C. 4 kiểu pháp luật
  • D. 5 kiểu pháp luật
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 96900

  Đạo luật nào dưới đây quy định một cách cơ bản về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội và tổ chức bộ máy nhà nước.

  • A. Luật tổ chức Quốc hội 
  • B. Luật tổ chức Chính phủ
  • C. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND
  • D. Hiến pháp
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 96901

   QPPL là cách xử sự do nhà nước quy định để?

  • A.  Áp dụng trong một hoàn cảnh cụ thể.
  • B. Áp dụng trong nhiều hoàn cảnh
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 96902

  Đặc điểm của các quy phạm xã hội (tập quán, tín điều tôn giáo) thời kỳ CXNT?

  • A. Thể hiện ý chí chung, phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng, thị tộc, bộ lạc.Mang tính mong muốn, tản mạn và chỉ có hiệu lực trong phạm vi thị tộc - bộ lạc.
  • B. Mang nội dung, tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tính cộng đồng, bình đẳng, nhưng nhiều quy phạm xã hội có nội dung lạc hậu, thể hiện lối sống hoang dã.
  • C. Được thực hiện tự nguyện trên cơ sở thói quen, niềm tin tự nhiên, nhiều khi cũng cần sự cưỡng chế, nhưng không do một bộ máy chuyên nghiệp thực hiện mà do toàn thị tộc tự tổ chức thực hiện.
  • D. Cả A, B và C đều đúng.
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 96903

  Mỗi một điều luật:

  • A. Có thể có đầy đủ cả ba yếu tố cấu thành QPPL.
  • B. Có thể chỉ có hai yếu tố cấu thành QPPL
  • C. Có thể chỉ có một yếu tố cấu thành QPPL -> Quy phạm định nghĩa
  • D. Cả A, B và C đều đúng
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 96904

  Khẳng định nào là đúng?

  • A. Trong các loại nguồn của pháp luật, chỉ có VBPL là nguồn của pháp luật Việt Nam.
  • B. Trong các loại nguồn của pháp luật, chỉ có VBPL và tập quán pháp là nguồn của pháp luật Việt Nam.
  • C. Trong các loại nguồn của pháp luật, chỉ có VBPL và tiền lệ pháp là nguồn của pháp luật Việt Nam.
  • D. Cả A, B và C đều sai
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 96905

  Cơ quan nào có thẩm quyền hạn chế NLHV của công dân?

  • A. Viện kiểm sát nhân dân
  • B. Tòa án nhân dân
  • C. Hội đồng nhân dân; UBND
  • D. Quốc hội
 • Câu 11: Mã câu hỏi: 96906

  Trong một nhà nước:

  • A. NLPL của các chủ thể là giống nhau.
  • B. NLPL của các chủ thể là khác nhau.
  • C. NLPL của các chủ thể có thể giống nhau, có thể khác nhau, tùy theo từng trường hợp cụ thể.
  • D. Cả A, B và C đều sai
 • Câu 12: Mã câu hỏi: 96907

  Chức năng nào không phải là chức năng của pháp luật?

  • A. Chức năng điều chỉnh các QHXH
  • B. Chức năng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
  • C. Chức năng bảo vệ các QHXH
  • D. Chức năng giáo dục
 • Câu 13: Mã câu hỏi: 96908

  Các thuộc tính của pháp luật là?

  • A. Tính bắt buộc chung (hay tính quy phạm phổ biến)
  • B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức D. Cả A và B đều sai
  • C. Tính xác định chặc chẽ về mặt hình thức
  • D. Cả A và B đều sai
 • Câu 14: Mã câu hỏi: 96909

  Các thuộc tính c ủa pháp luật là?

  • A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
  • B. Tính được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai
 • Câu 15: Mã câu hỏi: 96910

  Việc tòa án thường đưa các vụ án đi xét xử lưu động thể hiện chủ yếu chức năng nào của pháp luật?

  • A. Chức năng điều chỉnh các QHXH
  • B. Chức năng bảo vệ các QHXH
  • C. Chức năng giao dục pháp luật
  • D. Cả A, B và C đều sai
 • Câu 16: Mã câu hỏi: 96911

  Xét về độ tuổi, người có NLHV dân sự chưa đầy đủ khi?

  • A. Dưới 18 tuổi 
  • B. Từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi
  • C. Từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi
  • D. Dưới 21 tuổi
 • Câu 17: Mã câu hỏi: 96912

  Khẳng định nào là đúng?

  • A. Muốn trở thành chủ thể QHPL thì trước hết phải là chủ thể pháp luật
  • B. Đã là chủ thể QHPL thì là chủ thể pháp luật
  • C. Đã là chủ thể QHPL thì có thể là chủ thể pháp luật, có thể không phải là chủ thể pháp luật
  • D. Cả A và B
 • Câu 18: Mã câu hỏi: 96913

  Cơ quan thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp?

  • A. Quốc hội
  • B. Chính phủ
  • C. Tòa án nhân dân
  • D.  Viện kiểm sát nhân dân
 • Câu 19: Mã câu hỏi: 96914

  Nguyên tắc chung của pháp luật trong nhà nước pháp quyền là:

  • A. Cơ quan, công chức nhà nước được làm mọi điều mà pháp luật không cấm.Công dân và các tổ chức khác được làm mọi điều mà pháp luật không cấm
  • B. Cơ quan, công chức nhà nước được làm những gì mà pháp luật cho phép. Côngdân và các tổ chức khác được làm mọi điều mà pháp luật không cấm
  • C. Cơ quan, công chức nhà nước được làm mọi điều mà pháp luật không cấm.Công dân và các tổ chức khác được làm những gì mà pháp luật cho phép.
  • D. Cơ quan, công chức nhà nước được làm những gì mà pháp luật cho phép; Công dân và các tổ chức khác được làm những gì mà pháp luật cho phép.
 • Câu 20: Mã câu hỏi: 96915

  Cơ quan nào có quyền xét xử tội phạm và tuyên bản án hình sự?

  • A. Tòa kinh tế
  • B. Tòa hành chính
  • C. Tòa dân sự
  • D. Tòa hình sự
 • Câu 21: Mã câu hỏi: 96916

  Hình thức ADPL nào cần phải có sự tham gia của nhà nước?

  • A. Tuân thủ pháp luật
  • B. Thi hành pháp luật
  • C. Sử dụng pháp luật
  • D. ADPL
 • Câu 22: Mã câu hỏi: 96917

  Hoạt động áp dụng tương tự quy phạm là?

  • A.  Khi không có QPPL áp dụng cho trường hợp đó.
  • B. Khi có cả QPPL áp dụng cho trường hợp đó và cả QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự.
  • C. Khi không có QPPL áp dụng cho trường hợp đó và không có QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự.
  • D. Khi không có QPPL áp dụng cho trường hợp đó nhưng có QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự.
 • Câu 23: Mã câu hỏi: 96918

  Nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xuất hiện từ khi nào?

  • A. Từ khi xuất hiện nhà nước chủ nô
  • B. Từ khi xuất hiện nhà nước phong kiến
  • C. Từ khi xuất hiện nhà nước tư sản
  • D. Từ khi xuất hiện nhà nước XHCN
 • Câu 24: Mã câu hỏi: 96919

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 271, Bộ luật hình sự Việt Nam 1999,nếu tội phạm có khung hình phạt từ 15 năm trở xuống thì thuộc thẩm quyền xét xử của?

  • A. Tòa án nhân dân huyện
  • B. Tòa án nhân dân tỉnh
  • C. Tòa án nhân dân tối cao
  • D. Cả A, B và C đều đúng
 • Câu 25: Mã câu hỏi: 96920

  Điều kiện để làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt một QHPL?

  • A. Khi có QPPL điều chỉnh QHXH tương ứng
  • B. Khi xuất hiện chủ thể pháp luật trong trường hợp cụ thể
  • C. Khi xảy ra SKPL
  • D. Cả A, B và C
 • Câu 26: Mã câu hỏi: 96921

   Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành những loại VBPL nào?

  • A. Luật, nghị quyết
  • B. Luật, pháp lệnh
  • C. Pháp lệnh, nghị quyết
  • D. Pháp lệnh, nghị quyết, nghị định
 • Câu 27: Mã câu hỏi: 96922

  Trong HTPL Việt Nam, để được coi là một ngành luật độc lập khi?

  • A. Ngành luật đó phải có đối tượng điều chỉnh
  • B. Ngành luật đó phải có phương pháp điều chỉnh
  • C.  Ngành luật đó phải có đầy đủ các VBQPPL
  • D. Cả A và B
 • Câu 28: Mã câu hỏi: 96923

  UBND và chủ tịch UBND các cấp có quyền ban hành những loại VBPL nào?

  • A. Nghị định, quyết định
  • B. Quyết định, chỉ thị
  • C. Quyết định, chỉ thị, thông tư
  • D. Nghị định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị
 • Câu 29: Mã câu hỏi: 96924

  Theo quy định của Hiến pháp 1992, người có quyền công bố Hiến pháp và luật là?

  • A. Chủ tịch Quốc hội
  • B. Chủ tịch nước
  • C. Tổng bí thư
  • D. Thủ tướng chính phủ
 • Câu 30: Mã câu hỏi: 96925

  Có thể thay đổi HTPL bằng cách?

  • A.  Ban hành mới VBPL
  • B. Sửa đổi, bổ sung các VBPL hiện hành
  • C. Đình chỉ, bãi bỏ các VBPL hiện hành
  • D. Cả A, B và C.
 • Câu 31: Mã câu hỏi: 96926

  Hội đồng nhân dân các cấp có quyền ban hành loại VBPL nào?

  • A. Nghị quyết
  • B. Nghị định
  • C. Nghị quyết, nghị định
  • D. Nghị quyết, nghị định, quyết định
 • Câu 32: Mã câu hỏi: 96927

  Tuân thủ pháp luật là?

  • A. Hình thức thực hiện những QPPL mang tính chất ngăn cấm bằng hành vi thụ động, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không làm những việc mà pháp luật cấm.
  • B. Hình thức thực hiện những quy định trao nghĩa vụ bắt buộc của pháp luật một cách tích cực trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng những hành động tích cực.
  • C. Hình thức thực hiện những quy định về quyền chủ thể của pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật chủ động, tự mình quyết định việc thực hiện hay không thực hiện điều mà pháp luật cho phép.
  • D. Cả A và B
 • Câu 33: Mã câu hỏi: 96928

  Hình thức trách nhiệm nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam?

  • A. Trách nhiệm hành chính
  • B. Trách nhiệm hình sự
  • C. Trách nhiệm dân sự
  • D. Trách nhiệm kỹ luật
 • Câu 34: Mã câu hỏi: 96929

  Thi hành pháp luật là?

  • A. Hình thức thực hiện những QPPL mang tính chất ngăn cấm bằng hành vi thụ động, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không làm những việc mà pháp luật cấm.
  • B. Hình thức thực hiện những quy định trao nghĩa vụ bắt buộc của pháp luật một cách tích cực trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng những hành động tích cực.
  • C. Hình thức thực hiện những quy định về quyền chủ thể của pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật chủ động, tự mình quyết định việc thực hiện hay không thực hiện điều mà pháp luật cho phép.
  • D. A và B đều đúng
 • Câu 35: Mã câu hỏi: 96930

  Bản án đã có hiệu lực pháp luật được viện kiểm sát, tòa án có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi?

  • A. Người bị kết án, người bị hại, các đương sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với phán quyết của tòa án.
  • B. Phát hiện ra tình tiết mới, quan trọng của vụ án.
  • C. Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án.
  • D. Cả A, B và C đều đúng
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON