YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội, đó chính là:

  • A. Chế định pháp luật
  • B. Quy phạm pháp luật
  • C. Ngành luật
  • D. Hệ thống pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA