YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tổng giá trị hàng hóa tạo ra là 1.000.000 USD, trong đó chi phí tư liệu sản xuất là 600 000 USD, tỷ suất giá trị thặng dư m’ = 300%. Tính chi phí tư bản khả biến?

   

  Lời giải tham khảo:

  Ta có : C + V + m = 1.000.000USD

   C = 600.000USD  ⇒ V +  m = 1.000.000 – 600.000 = 400.000USD

  Tỷ suất GTTD : m’ = 150%  => m/v=3/2 ⇒ m=240.000USD và V=160.000USD

  Vậy chi phí tư bản khả biến : V = 160.000USD

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA