• Câu hỏi:

  Tính bán kính gần đúng của nguyên tử natri biết khối lượng riêng của natri bằng 0,97g/cm3 và trong tinh thể kim loại không gian trống chiếm 26% thể tích.Cho Na=22,99

  • A. 2,912.1023
  • B. 1,912.1023
  • C. 2,912.1022
  • D. 1,912.1022

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khối lượng mol nguyên tử của Na = 22,99g.Thể tích của 1 mol nguyên tử natri là:
  \(Vmol = \frac{{22,99}}{{0,97}}.\frac{{100 - 26}}{{100}} = 17,539(c{m^3})\)    (1)
  Thể tích của một nguyên tử natri là:
  \(V = \frac{{17,539}}{{6,{{022.10}^{23}}}} = 2,{912.10^{23}}(c{m^3})\)    (2)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC