AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(f\left( x \right) = \sin x - \sqrt 3 {\mathop{\rm cosx}\nolimits}\) trên khoảng \(\left( {0;\pi } \right).\)  

  • A. \(M=2\)
  • B. \(M=\sqrt3\)
  • C. \(M=1\)
  • D. \(M=-\sqrt3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(f'\left( x \right) = \cos x + \sqrt 3 \sin x,f'\left( x \right) = 0\)

  \(\Leftrightarrow x = - \frac{\pi }{6} + k\pi \left( {k \in } \right)\)

  Vì \(x \in \left( {0;\pi } \right)\) nên \(x = \frac{5\pi}{6}\)

  Vậy, Hàm số đạt giá trị lớn nhất của hàm số là \(f\left( {\frac{{5\pi }}{6}} \right) = 2.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>