AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình \({\log _{\frac{\pi }{4}}}\left( {{x^2} + 1} \right) < {\log _{\frac{\pi }{4}}}\left( {2x + 4} \right).\)

  • A. \(S = \left( { - 2; - 1} \right)\)
  • B. \(S = \left( { - 2; + \infty } \right)\)
  • C. \(S = \left( {3; + \infty } \right) \cup \left( { - 2; - 1} \right)\)
  • D. \(S = \left( {3; + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điều kiện: \(2x + 4 > 0 \Leftrightarrow x > - 2\)  

  Khi đó:

  \(\begin{array}{l} {\log _{\frac{\pi }{4}}}\left( {{x^2} + 1} \right) < {\log _{\frac{\pi }{4}}}\left( {2x + 4} \right) \Leftrightarrow {x^2} + 1 > 2x + 4\left( {do\frac{3}{4} < 1} \right)\\ \Leftrightarrow {x^2} - 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x < - 1\\ x > 3 \end{array} \right.. \end{array}\)

  Kết hợp với điều kiện ta có tập nghiệm BPT là: \(S = \left( {3; + \infty } \right) \cup \left( { - 2; - 1} \right).\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>