AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân este E có công thức phân tử C4H6O2 trong môi trường kiềm

  (E)  +  NaOH  →  muối(M)  +  chất (N)

  Cho biết cả M và N đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức đúng của E là

  • A. CH3COOCH=CH2     
  • B. HCOOCH=CH-CH3
  • C. CH2=CH-COOCH3    
  • D. HCOOCH2-CH=CH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>