AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về nhân tố tiến hóa có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Nếu có sự di – nhập gen chắc chắn làm giảm alen của quần thể.

  II. Nếu quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen quần thể.

  III. Nếu quần thể chịu tác động của đột biến có thể xuất hiện alen mới.

  IV. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen của quần thể. 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Các nhận xét đúng là: II, III

  Ý I  sai vì  nhập gen có thể mang alen mới vào quần thể

  Ý IV sai vì CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA