YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thể tích không khí tối thiểu ở điều kiện tiêu chuẩn (có chứa 0,03% thể tích CO­­­2) cần dùng để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp tạo 16,2 gam tinh bột là:

  • A. 13,44 lít
  • B. 4,032 lít
  • C. 4,032 lít
  • D. 44800 lít

  Đáp án đúng: D

  \(6nCO_{2}+5nH_{2}O\rightarrow (C_{6}H_{10}O_{5})_{n}+6nH_{2}O\)

  \(\Rightarrow V_{KK}=\frac{V_{CO_{2}.100}}{0,03}=\frac{0,6.22,4.100}{0,03}=44800\, (l)\)

  \(\Rightarrow\) Chọn câu D.

  RANDOM
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC VỀ CACBOHIDRAT

 

YOMEDIA