• Câu hỏi:

  Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng:

  • A. Chỉ có một cặp NST bị thay đổi về số lượng
  • B. Chỉ có một hoặc một số NST bị thay đổi về cấu trúc
  • C. Tất cả các cặp NST đều bị thay đổi về số lượng
  • D. Có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC