• Câu hỏi:

  The cyclist …………………………… he crossed the main street.

  • A. looked with caution after
  • B. was looked with caution when
  • C. had looked with caution before
  • D. looks with caution when

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC