AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao nói “Chủ nghĩa xã hội là tương lai của xã hội loài người”. Lấy dẫn chứng chứng minh.

  Lời giải tham khảo:

  Liên Xô và các nước xã hôi chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội

  • Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình của chủ nghĩa xã hội trong quá trình đi tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Nó không đông nghĩa với sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội  với tư cách là một hình thái kinh tế xã hội mà loài người đang vươn tới.
  • Tương lai của xã hội loài người vẫn là chủ nghĩa xã hội, đó là quy luật khách quan của sự phát triển lịch sử.Tính chất của thời đại hoàn toàn không thay đổi, loài người vẫn đang trong thời đại quá độ đi lên CNXH được mở ra từ sau CM T10 Nga.
  • Các mâu thuẫn của thời đại vẫn tồn tại, chỉ thay đổi hình thức biểu hiện và đặt ra yêu cầu mới phải giải quyết

  Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại tiến hành cải cách, đổi mới và ngày càng đạt được những thành tựu to lớn.

  •  Trong khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách, đổi mới một cách toàn diện, nhờ đó chế độ xã hội chủ nghĩa ở những nước này không chỉ đứng vững mà còn tiếp tục được đổi mới  và phát triển. Trong đó, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước đã tiến hành công cuộc cải cách, đổi mới tương đối thành công nhất.
  • Mặc dù TQ và VN có nhiều điểm khác biệt nhưng công cuộc cải cách mở cửa của 2 nươc có điểm tương đồng như sau:
   • Đã từ bỏ mô hình kinh tế kế hoach tập trung chuyển sang kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (Trung Quốc) hoặc theo định hướng xã hội chủ nghĩa (Việt Nam)
   • Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng xây dựng hệ thống luật pháp ngày càng tương đồng với hệ thống pháp luật hiện đại, đặc biệt là phù hợp với những cam kết quốc tế.
   • Xây dựng các tổ chức xã hội phi chính phủ da dạng
   • Hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia vào hầu hết các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực
   • Bảo đảm sự cầm quyền và lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với công việc và sự phát triển đất nước trên tất cả các mặt
  • Lấy dẫn chứng về sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của các nước XHCN
   • VN 20 năm đổi mới (1986 – 2006)
   • TQ 30 năm cải cách mơ cửa (1978 – 2007)...

  ⇒ Thế và lực của các nước xã hội chủ nghĩa không ngừng tăng lên. Bất chấp sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, các nước xã hội chủ nghĩa đã dành được nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lích sử.

  Những đóng góp, uy tín và vị thế của các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Trung Quốc được quốc tế thừa nhận và đánh giá cao. Các nước xã hội chủ nghĩa tích cực hoạt động tại các diễn đàn đa phương lớn 

  Đã xuất hiện những nhân tố mới của xu hướng đi lên XHCN ở một số quốc gia trong thế giới đại dương.

  • Ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay, đặc biệt là Mỹ la tinh, từ những năm 1990 một số nước đã tuyên bố đi lên CNXH.
  •  Vênêxuêla, Êcuađo, Nicaragoa...(lấy dẫn chứng và phân tích)

  ⇒ Sự xuất hiện của CNXH Mỹ latinh thế kỷ XXI đã và đang thể hiện sự tác động sâu xa và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội hiện thực  đối với các dân tộc Mỹ latinh, thể hiện bước tiến mới của CNXH trên thế giới. Đó là một minh chứng lịch sử cho sức sống và khả năng phát triển của CNXH.

  Kết luận: Từ diễn biến của tình hình thế giới từ cách mạng T10 Nga đến nay, từ những bài học thành công và thất bại và sự thức tỉnh của các dân tộc, nhất định sẽ có bước phát triển mới; theo quy luật của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH, CNXH nhất định sẽ là tương lai của cả loài người.

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>