AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Robert ______ a new car for a very good price. He paid 30 percent less than the regular retail cost.

  • A. could buy
  • B. was supposed to buy
  • C. had to buy
  • D. was able to buy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>