YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương thức sản xuất nào làm cho lợi ích cơ bản của giai cấp thống trị phù hợp với lợi ích của cộng đồng dân tộc? 

  • A. Phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ.
  • B. Phương thức sản xuất phong kiến.
  • C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
  • D. Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa (cộng sản chủ nghĩa)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA