AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

  • A. Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới
  • B. Sự cách li đại lí tất yếu dẫn đến hình thành loài mới
  • C. Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến
  • D. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>