• Câu hỏi:

  Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất? 

  • A. Phản ứng với Cu(OH)2, t0.                
  • B. Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.
  • C. Phản ứng với H2/Ni, t0.                                 
  • D. Phản ứng với Na.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC