AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Oil, coal and natural gas are ______ fuels made from decayed material from animal or plants.

  • A. unleaded
  • B. smokeless
  • C. solid
  • D.  fossil

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  fossil fuel: năng lượng hóa thạch

  Dịch: Dầu mỏ, than đá và khí đốt thiên nhiên là những nguồn năng lượng hóa thạch được sinh từ sự mục rữa của động thực vật.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>