• Câu hỏi:

  Ở người có biểu hiện của hội chứng Tơcnơ là do:

  • A. Đột biến số lượng NST do thêm 1 NST số 21
  • B. Đột biến số lượng NST do thêm 1 NST X
  • C. Đột biến số lượng NST do mất 1 NST số 21
  • D. Đột biến số lượng NST do mất 1 NST X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC