YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở một xí nghiệp, khấu hao nhà xưởng & máy móc là 30 000 bảng Anh, chi phí về nguyên, nhiên & vật liệu là 8.000 bảng Anh, giá trị mới tạo ra là 20.000 bảng Anh. Tính giá trị hàng hóa?

  Lời giải tham khảo:

  Giá trị mới tạo ra: V + m = 20.000 bảng Anh

  Giá trị hàng hoá: C1+C2+V+m = 30.000 + 8.000 + 20.000 = 58.000 bảng Anh

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA