• Câu hỏi:

    Ở một xí nghiệp, khấu hao nhà xưởng & máy móc là 30 000 bảng Anh, chi phí về nguyên, nhiên & vật liệu là 8.000 bảng Anh, giá trị mới tạo ra là 20.000 bảng Anh. Tính giá trị hàng hóa?

    Lời giải tham khảo:

    Giá trị mới tạo ra: V + m = 20.000 bảng Anh

    Giá trị hàng hoá: C1+C2+V+m = 30.000 + 8.000 + 20.000 = 58.000 bảng Anh

 

 

CÂU HỎI KHÁC