ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên NST thường, mỗi gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Thực hiện phép lai giữa một cơ thể dị hợp 3 cặp gen với một cơ thể đồng hợp lặn về 3 cặp gen này, thu được đời con có tỷ lệ phân li kiểu hình: 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1. Kết luận nào sau đây là đúng?

  • A. 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST khác nhau.
  • B. 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST và có hoán vị gen
  • C. 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST và liên kết hoàn toàn
  • D. 3 cặp gen nằm trên 1 cặp NST và có hoán vị gen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - P: Aa, Bb, Dd động điều hòa aa x bb, dao động điều hòa => F1: 3:3:3:3:1:1:1:1.

  - Vì F1 có 8 loài kiểu hình, trong đó có 4 loại khiểu hình có tỉ lệ lớn bằng nhau và 4 loại kiểu hình có tỉ lệ bé bằng nhau => 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST và có hoán vị gen.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON