• Câu hỏi:

  Ở 1 loài, hợp tử bình thường nguyên phân 3 lần không xảy ra đột biến, số nhiễm sắc thể chứa trong các tế bào con bằng 624. Có 1 tế bào sinh dưỡng của loài trên chứa 77 nhiễm sắc thể. Cơ thể mang tế bào sinh dưỡng đó có thể là

  • A. thể đa bội chẵn
  • B. thể đa bội lẻ
  • C. thể một
  • D. thể ba

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hợp tử bình thuờng nguyên phân 3 lần không có đột biến → 23 = 8 tế bào.

  Số NST trong 1 tế bào bình thường là 624: 8 =78 NST

  Một tế bào sinh dưỡng của loài có 77 NST, cơ thể mang tế bào sinh dưỡng đó có thể là thể một (2n-l).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC