• Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đay thuộc phương hướng của chính scahs giáo dục và đào tạo nước ta?

  • A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
  • B. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước
  • C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ
  • D. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC