• Câu hỏi:

    Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa quản lý mọi mặt của đời sống xã hội chủ yếu bằng gì?

    Lời giải tham khảo:

    Hiến pháp, pháp luật.

 

 

CÂU HỎI KHÁC