• Câu hỏi:

  Nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xuất hiện từ khi nào:

  • A. Từ khi xuất hiện nhà nước chủ nô 
  • B. Từ khi xuất hiện nhà nước phong kiến 
  • C. Từ khi xuất hiện nhà nước tư sản 
  • D. Từ khi xuất hiện nhà nước XHCN 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC