• Câu hỏi:

  Nguồn gốc của mọi vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng là

  • A. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập
  • B. Sự tồn tại giữa các mặt đối lập
  • C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
  • D. Sự mâu thuẫn giữa các mặt đối lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC