YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một xí nghiệp tư bản đầu tư 1.000.000 USD, cấu tạo hữu cơ là 4/1, tỷ suất giá trị thặng dư là 200%. Hỏi khối lượng giá trị thặng dư?

   

  Lời giải tham khảo:

  Tư bản đầu tư: C + V = 1.000.000USD

  Cấu tạo hữu cơ:  C/V = 4/1 ⇒ C = 800.000USD và V = 200.000USD

  Tỷ suất GTTD: m’= 200%

  Khối lượng giá trị thặng dư:

    M = m’ x V = 200% x 200.000USD = 400.000USD

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA