AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là 

  • A. 7,2 J.           
  • B. 3,6.10-4 J.  
  • C.  7,2.10-4J.    
  • D.  3,6 J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l} {W_{dmax}} = \frac{{m{v_{{{\max }^2}}}}}{2} = \frac{{m{\omega ^2}{A^2}}}{2}\\ = \frac{{0,05.9.0,{{04}^2}}}{2} = 3,{6.10^{ - 4}}J. \end{array}\)

   Đáp án B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>