• Câu hỏi:

    Một tư bản hoạt động với số vốn 700 triệu USD, trong đó có 100 triệu vay với lãi suất 5%, biết tỷ suất lợi nhuận bình quân là 10%. Tính thu nhập của tư bản?

     

    Lời giải tham khảo:

    Thu nhập = 700 triệu USD x 10% - 100 triệu USD x 5% = 65 triệu USD

 

 

CÂU HỎI KHÁC