AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những xu hướng biến đổi trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là

  • A. Sinh khối ngày càng giảm
  • B. Độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp
  • C. Tính ổn định của quần xã ngày càng giảm
  • D. Độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>