AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2.020.000N/m2. Một lúc sau áp kế chỉ 860.000N/m2. Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên biết trọng lượng riêng của nước biển bằng 10.300N/m2.

  • A. 169m; 83,5m
  • B. 160m; 83,5m
  • C. 169m; 85m
  • D. 85m; 169m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng công thức: p = d.h, ta có: h = p/d -

  Độ sâu của tàu ngầm ở thời điểm trước khi nổi lên: h1 = p1/d = 2.020.000/10.300 ≈ 196m

  Độ sâu của tàu ngầm ở thời điểm sau khi nổi lên: h2 = p2/d = 860.000/10.300 ≈ 83,5m

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>