• Câu hỏi:

  Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đầu A cố định. Trên dây đang có sóng dừng ổn định. Gọi B là điểm bụng thứ hai tính từ A, C là điểm nằm giữa A và B. Biết AB = 30 (cm); \(AC = \frac{20}{3} (cm)\). Tốc độ truyền sóng trên dây là v = 50(cm/s). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là: 

  • A. \(t = \frac{1}{5} (s)\)
  • B. \(t = \frac{4}{15} (s)\)
  • C. \(t = \frac{2}{15} (s)\)
  • D. \(t = \frac{2}{5} (s)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(AB = \frac{3\lambda }{4}\Rightarrow \lambda = 40 cm \Rightarrow T = 0,8 s\)
  Gọi phương trình sóng tại nguồn là \(u=acos\omega t\)
  ⇒ Phương trình sóng tại C
  \(u = 2 a cos\frac{2 \pi d}{\lambda } cos(w t + \frac{\pi}{2}) = 2 a cos\frac{2 \pi (30 - \frac{20}{3})}{40} cos(wt + \frac{\pi}{2}) = \sqrt{3}a cos(wt + \frac{3 \pi}{2}) cm\)

  => Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp để li độ tại B bằng biên độ tại C là: \(t = T/6 = 2/15 s\)
  => Đáp án C.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC