YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một người có 4 tạ gạo tẻ và gạo nếp. Sau khi người đó bán đi 72kg gạo tẻ và 23kg gạo nếp thì còn lại số gạo nếp bằng \(\dfrac14\) số gạo tẻ. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

  • A. 320kg gạo tẻ; 80kg gạo nếp
  • B. 316kg gạo tẻ; 84kg gạo nếp
  • C. 325kg gạo tẻ; 75kg gạo nếp
  • D. 339kg gạo tẻ; 61kg gạo nếp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đổi 4 tạ =400kg

  Sau khi bán, người đó còn lại số ki-lô-gam gạo tẻ và gạo nếp là:

  400−72−23=305(kg)

  Ta có sơ đồ biểu diễn số gạo còn lại sau khi bán:

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  4+1=5 (phần)

  Số gạo nếp còn lại sau khi bán là:

  305:5=61(kg)

  Ban đầu người đó có số ki-lô-gam gạo nếp là:

  61+23=84(kg)

  Ban đầu người đó có số ki-lô-gam gạo tẻ là:

  400−84=316(kg)

  Đáp số: 316kg gạo tẻ; 84kg gạo nếp.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF