YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một loài động vật, xét 3 gen cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể thường theo thứ tự là gen 1 - gen 2 - gen 3. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I. Cho các cá thể đực mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng lai với các cá thể cái mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng thì trong loài có tối đa 60 phép lai.
  II. Loài này có tối đa 8 loại kiểu gen đồng hợp tử về cả 3 cặp gen.
  III. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về 3 tính trạng, dị hợp tử về 2 cặp gen lai với cá thể cái mang kiểu
  hình lặn về 1 trong 3 tính trạng, có thể thu được đời con có 1 loại kiểu hình.
  IV. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng lai với cá thể cái mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

  • A.
  • B.
  • C. 3
  • D. 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử các cặp gen 1,2,3 được ký kiệu lần lượt là A,a; B,b; D,d

  Xét các phát biểu

  I. Cho các cá thể đực mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng lai với các cá thể cái mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng thì trong loài có tối đa 90 phép lai.

  Cá thể đực mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng có số kiểu gen là: \(C_3^1 \times 5 = 15\)(5 là số kiểu gen trội về 2 tính trạng)

  Cá thể cái mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng có số kiểu gen là: \(C_3^2 \times 2 = 6\)(2 là số kiểu gen trội về 1 tính trạng) 

  Vậy số phép lai cần tính là 15 ×6 =90 → I sai

  II đúng, số kiểu gen đồng hợp là 23 = 8

  III đúng, cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng, dị hợp tử về 2 cặp gen: \(\left( {\frac{{ABD}}{{Abd}};\frac{{ABd}}{{Ab{\rm{D}}}}} \right)\)

   lai với cơ thể cái lặn 1 trong 3 tính trạng : trường hợp \(P:\frac{{ABD}}{{Abd}} \times \frac{{aBD}}{{aBD}} \to \frac{{ABD}}{{aBD}}:\frac{{aBD}}{{Abd}}\)có 1 loại kiểu hình A-B-D-

  IV đúng, nếu 2 cá thể này trội về cùng 1 tính trạng thì chỉ cho 1 hoặc 2 loại kiểu hình (VD: \(P:\frac{{Abd}}{{Abd}} \times \frac{{Abd}}{{abd}} \to A - bb{\rm{dd}})\)→ loại 

  Nếu 2 cá thể này trội về 2 tính trạng khác nhau :  \(P:\frac{{Abd}}{{abd}} \times \frac{{aBd}}{{abd}} \to 1\frac{{Abd}}{{aBd}}:1\frac{{Abd}}{{abd}}:1\frac{{aBd}}{{abd}}:1\frac{{abd}}{{abd}}\)

   

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 73924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1