ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O;r) và (O’;r). Khoảng cách giữa hai đáy là \({\rm{OO}}' = r\sqrt 3 \). Một hình nón có đỉnh O và có đáy là hình tròn (O’;r). Gọi S1 là diện tích xung quanh của hình trụ và S2 là diện tích xung quanh của hình nón. Tính tỉ số \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}\)

  • A. \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = \frac{2}{{\sqrt 3 }}\)
  • B. \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = 2\sqrt 3 \)
  • C. \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = 2\)
  • D. \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = \sqrt 3 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Diện tích xung quanh của hình trụ :   \({S_1} = 2\pi rh = 2\pi r.r\sqrt 3  = 2\pi \sqrt 3 {r^2}\)

  \(\Delta {\rm{OO'A}}\) vuông tại O’  \( \Rightarrow OA = \sqrt {OO{'^2} + O'{A^2}}  = \sqrt {3{r^2} + {r^2}}  = 2r\)

  Diện tích xung quanh của hình nón:  \({S_{xq}} = \pi rl = \pi r.2r = 2\pi {r^2} =  > \frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = \sqrt 3 \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66037

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON