AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 200V/m. Vận tốc ban đầu của electron là 3.105 m/s, khối lượng của electron là 9,1.10-31kg. Tại lúc vận tốc bằng không thì nó đã đi được đoạn đường bao nhiêu ?

  • A. 5,12 mm        
  • B.  2,56 mm   
  • C. 1,28 mm   
  • D. 10,24 mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Gia tốc của electron là:

  \(a = \frac{{qE}}{m} = \frac{{200.\left( { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right)}}{{9,{{1.10}^{ - 31}}}} =  - 0,{3516.10^{14}}m/{s^2}\) 

  Đoạn đường chuyển động cho tới khi dừng lại:

  \(\begin{array}{l}
  {v^2} - v_0^2 = 2as\\
   \Rightarrow s =  - \frac{{v_0^2}}{{2a}} = \frac{{{{\left( {{{3.10}^5}} \right)}^2}}}{{2.0,{{3516.10}^{14}}}} = 1,{28.10^{ - 3}}m = 1,28mm
  \end{array}\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>