YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một cỗ máy có trị giá 30 triệu đồng, dự tính sẽ hao mòn hữu hình trong 10 năm. Nhưng qua 5 năm hoạt động, giá trị của cỗ máy mới cùng loại đã giảm 50%. Hãy xác định sự tổn thất do hao mòn vô hình của cỗ máy đó?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hao mòn hữu hình của cỗ máy trong 1 năm: 30/10 = 3 triệu đồng

  Giá trị của cỗ mấy sau 5 năm hoạt động: 30 – (5 x 3) = 15 triệu đồng

  Sau 5 năm hoạt động giá trị cỗ máy mới cùng loại đã giảm 50% nên giá trị cỗ máy này tiếp tục giảm 50% nữa và bằng: 50% x 15 = 7,5 triệu đồng

  Vậy sự tổn thất do hao mòn vô hình của cỗ máy này là: 7,5 triệu đồng

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA