AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = 5\cos (10t + \frac{\pi }{6})(cm)\), trong đó x(cm), t(s). Tại thời điểm vật có li độ 2,5cm thì tốc độ của vật là 

  • A. 25cm/s.     
  • B. \(2,5\sqrt 3 \) cm/s 
  • C. \(25\sqrt 3 \)cm/s  
  • D. \(25\sqrt 2 \) cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>