AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một lượng khí có khối lượng là 30 kg và chứa 11,28.1026phân tử. Phân tử khí này gồm các nguyên tử hiđrô và cacbon. Biết 1 mol khí có NA = 6,02.1023 phân tử. Khối lượng của các nguyên tử cacbon và hiđrô trong khí này là 

  • A. mC = 2.10-26 kg ; mH = 0,66.10-26 kg.
  • B. mC = 4.10-26 kg ; mH = 1,32.10-26 kg.
  • C. mC = 2.10-6 kg ; mH = 0,66.10-6 kg. 
  • D. mC = 4.10-6 kg ; mH = 1,32.10-6 kg.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>