YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Màu sắc của Cu2O quan sát được khi tiến hành thí nghiệm Glucozơ với Cu(OH)2 là:

  • A. Màu hồng
  • B. Màu xanh
  • C. Màu đỏ gạch
  • D. Màu tím

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF