AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi vị trị của gen trên NST? 

  • A. Đột biến đa bội và đột biến lệch bội
  • B. Đột biến lệch bội và đột biến chuyển đoạn
  • C. Đột biến chuyển đoạn và đảo đoạn 
  • D. Đột biến gen và đột biến lệch bội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>