AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma sẽ tạo ra thể ba hoặc thể bốn.
  • B. Đột biến đa bội luôn dẫn tới làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào.
  • C. Tế bào sinh dưỡng của các thể đa bội chẵn luôn có số nhiễm sắc thể là số chẵn
  • D. Các thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA