AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. sự vận chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không phụ thuộc vào hiệu xuất sinh thái của bậc dinh dưỡng đó
  • B. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon monooxit (CO)
  • C. Một phần nhỏ cacbon tách ra từ chu trình dinh dưỡng để đi vào các lớp trầm tích
  • D. Toàn bộ lượng cacbon sau khi đia qua chu trình dinh dưỡng được trở lại môi trường không khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>