AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về các hoạt động tiêu hóa ở dạ dày, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Prôtêin được phân cắt thành những chuỗi ngắn hơn
  • B. Lipit được tiêu hóa một phần
  • C. Gluxit được tiêu hóa hoàn toàn thành mantôzơ
  • D. Prôtêin được phân giải thành các axitamin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>