RANDOM
 • Câu hỏi:

  Kết tủa PbS được tạo thành trong dung dịch bằng các cặp chất nào dưới đây?

  • A. PbCl2 + NaOH
  • B. Pb(NO3)2 + H2S
  • C. Pb(NO3)2 + HCl
  • D. PbCl2 + Na2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  PbS kết tủa không tan trong axit mạnh nên phản ứng có xảy ra.

  Pb(NO3)2 + H2S → PbS↓ + 2HNO3

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA