AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Jones _______ after everyone _______.

  • A. speaks / will eat  
  • B. will speak / has eaten
  • C. is speaking / eats
  • D. has spoken / will have eaten

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA